English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

آیا نظریه اینترسکشنالیتی می‌تواند کمک کند که حقوق زنان ایرانی با همه تفاوت‌های ملیتی، مذهبی و فرهنگی تامین شود؟ آیا شرایط حال حاضر ایران آمادگی پذیرش ایده اینترسکشنالیتی را دارد؟

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.