English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

مهدی عربشاهی

فعال سیاسی دانشجویی و فارغ‌التحصیل کار‌شناسی ارشد مدیریت و سیاستگذاری عمومی از دانشگاه ایالتی نیویورک است. وی مدتی عضو شورای مرکزی و دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت بوده است. ایشان به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود از ادامه تحصیل در ایران محروم شد. او در دوران فعالیت سیاسی و دانشجویی خود چندین بار بازداشت شد. یک بار در ۱۸تیر ۸۶به دلیل تحصن اعضای وقت شورای مرکزِی دفتر تحکیم وحدت در مقابلِ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مدت یک ماه در بندهای ۲۴۰و ۲۰۹اوین زندانی شد. آخرین بازداشت او مربوط به روز عاشورای سال ۸۸بود. بازداشتی که نزدیک به سه ماه طول کشید و بخش عمده آن در سلول انفرادی گذشت. عربشاهی در این بازداشت بر اثر فشارهای وارده دچار حمله قلبی شد.