English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

خسرو اکمل

خسرو اکمل در سال 1313 در تهران متولد شد. پس از پایان تحصیلات متوسطه در دبیرستان علمیه در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران بتحصیل پرداخت و پس از اخذ درجه لیسانس در رشته علوم سیاسی دکترای خودرا نیز در همین رشته از همین دانشکده دریافت کرد . سپس دوره فوق دکترا را در دانشگاه جانزهاپکینز- مدرسه عالی مطالعات بین المللی-در رشته سازمان های بین المللی گذرانده است .

دکتر اکمل پس از ورود به وزارت امورخارجه و خدمت در ادارات مختلف این وزارتخانه بمدت چهار سال در سفارت ایران در برن، سوئیس بکار پرداخت، و دربازگشت بتهران بسمت دبیرمخصوص معاون سیاسی و سپس دبیرمخصوص وزیر امورخارجه منصوب شد و آنگاه بمدت چهار سال در سفارت ایران در واشنگتن خدمت کرد. آخرین ماموریت سیاسی آقای دکتراکمل در سمت سفیر ایران در استرالیا و نیوزیلند بوده است .

آقای خسرو اکمل از بنیانگذران سازمان مشروطه خواهان ایران – امروز حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)است و بمدت ده سال دبیرکل حزب و اکنون رایزن این حزب میباشد .

انتشارات:

دیوان بین المللی دادگستری

اقتصاد ملی و روش اقتصادی ایران

ژئوپولیتیک ایران

مذاکرات محدویت سلاح های استراتزیک

کتاب خاطرات دکترخسرو اکمل