English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

حمیدرضا فروتن

استاد جراحى كودكان در دانشكده پزشكى شيراز مدير مركز پژوهش هاى لاپروسكوپى در دانشگاه شيراز، مدير تيم جراحى جنينى در دانشكده پزشكى شيراز