English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

فرح نگهدار

فعال سیاسی چپ‌گرای ایرانی است که پیش از انقلاب عضو سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران بود و پس از انشعاب در این سازمان رهبری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) را برعهده گرفت.