English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

امیرحسین اعتمادی

از موسسین گروه دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال ایران و سخنگوی کنونی این گروه است. او دانش‌آموخته‌ی دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران در رشته‌ی مهندسی مکانیک است. وی به دلیل همین فعالیت‌ها در جریان اعتراضات دانشجویی خرداد و تیر ۸۲ به اتهام سازماندهی اعتراضات بازداشت و بعدها از سوی دادگاه انقلاب به دو سال زندان محکوم شد. او در جریان انتخابات خرداد۸۸ از اعضای ستاد شهروند آزاد مهدی کروبی بود و در مهر ماه ۸۹ از ایران خارج شد.