English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها

زمانبندی کنفرانس سیاسی و بخش عمومی همایش ۹:۳۰ صبح: شروع برنامه با پخش سرود ای ایران ۹:۳۵ تا ۹:۵۰ صبح : صحبت های مجری و تقاضای ۱ دقیقه سکوت برای شهدای راه آزادی ۹:۵۰ تا ۱۰:۰۵ صبح: پخش کلیپ پیشگامان جمهوری عرفی (سکولار دمکرات) ( تشکر از آقای نیما کفیل دوانی برای تدوین تصویری این کلیپ، تنظیم و تهیه متن و اطلاعات از علی افشاری است) ۱۰:۰۵ تا ۱۰:۱۵ صبح: صحبت خانم الهه شکرایی (مشعوف) به نمایندگی از سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران ۱۰:۱۵ ت ا۱۰:۲۵ صبح: پخش پیام تصویری آقای دکتر حسین موسویان، رئیس شورای هماهنگی جبهه ملی ایران ۱۰:۲۵ تا ۱۰:۴۵ صبح : سخنرانی افتتاحیه توسط دکتر منصور فرهنگ ۱۰:۴۵ تا ۱۲:۳۰ پنل اول با موضوع «نقش همگرایی جمهوری خواهان در گذار به دمکراسی در ایران» ۱۲:۳۰ تا ۱:۳۰ بعد از ظهر: ناهار ۱:۳۰ تا ۲ بعد از ظهر: اجرای موسیقی توسط گروه پاک ۲ تا ۲:۲۰ بعد از ظهر: پخش کلیپی در خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی ۲:۲۰ تا ۴ بعد از ظهر: پنل دوم با موضوع «جایگاه اعتراضات معیشتی و مدنی در دوران گذار» ۴ تا ۴:۲۰ بعد از ظهر: پذیرایی ۴:۲۰ تا ۴:۲۵ عصر: پخش پیام تصویری دکتر هرمیداس باوند از جبهه ملی ششم ۴:۲۵ تا ۶:۲۰ عصر: پنل سوم با موضوع «مباحث معطوف به مدیریت دوران گذار» ۶:۲۰ عصر: پایان کنفرانس

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.